یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها- شورای سیاست گذاری
شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 

رئیس شورای سیاست گذاری

دکتر محمد خدابخشی   عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 
 

شورای سیاست گذاری
 

دکتر حسین زاده لطفی، فرهاد 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
دکتر شفیعی، مرتضی 
دانشگاه آزاد واحد شیراز
دکتر کاظمی‌ متین، رضا 
دانشگاه آزاد واحد کرج
دکتر مظفری، محمدرضا 
دانشگاه آزاد واحد شیراز
دکتر معماریانی، عزیز اله 
دانشگاه خوارزمی
دکتر خدابخشی، محمد 
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امیرتیموری، علیرضا 
دانشگاه آزاد واحد رشت
دکتر میردهقان اشکذری، سید مرتضی 
دانشگاه شیراز


 
نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها:
http://dea11.irandeas.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب