یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 

دبیر کمیته اجرایی

دکتر مرتضی شفیعی   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 
 

اعضای کمیته اجرایی

 

دکتر حسین زاده لطفی، فرهاد 

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات

دکتر کاظمی‌ متین، رضا 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر گرامی، جواد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر واعظ قاسمی، محسن 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر فناطی رشیدی، سارا 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر رنجبر، حمیده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

آقای قادری، مهدی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خانم صادق زاده، سمیه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خانم استوان، سحر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خانم  طباطبایی، سمیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

خانم اکبرپور، سعیده 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آقای مرزبان، شهریار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها:
http://dea11.irandeas.ir/find.php?item=1.59.13.fa
برگشت به اصل مطلب